საგარანტიო

Teknika.ge-ს მიერ შემოთავაზებულ  პროდუქციას მოყვება საგარანტიო მომსახურება, რაც გულისხმობს, შეძენის შემდგომ, ნივთის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას სრული გარანტიის პერიოდში (შეცვლილი ან/და დაზიანებული ნაწილი რჩება კომპანიის საკუთრებაში).
 
·         საგარანტიო სიტუაციის დადგომისას მომხმარებელმა შეძენილი ნივთი საკუთარი ხარჯებით უნდა მიაწოდოს კომპანიას, ხოლო შეკეთებული ან შეცვლილი ნივთის დაბრუნების ხარჯებს კომპანია დაფარავს. 
·         საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭიროა ნივთის მფლობელმა წარმოადგინოს საგარანტიო ბარათი. 
 
საგარანტიო მომსახურება ვრცელდება თუ:
·         არ არის გასული საგარანტიო ვადა;
·         წარმოდგენილია სავაჭრო ორგანიზაციის სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ბარათი;
·         ნივთის კორპუსზე არ არის მოხსნილი/დაზიანებული პლომბი ან/და ლუქი და ზუსტად იკითხება სერიული ნომერი/ კოდი;
·         ნივთს არ აღენიშნება მექანიკური ან ვიზუალური დეფექტი;
·         დაზიანება არ არის გამოწვეულია მექანიზმში სითხის, უცხო სხეულის მოხვედრით ან/და ელექტრო ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), დანესტიანებით, კოროზიით, შენახვის წესებისა და პირობების დარღვევით;
 

ნივთის შეცვლა (ან თანხის დაბრუნება) დაშვებულია, თუ გაყიდვიდან 1 კვირის ვადაში ნივთს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი, თუ ამ დეფექტს დაადასტურებს ავტორიზებული სერვის ცენტრი.

ნივთის შეცვლა (ან თანხის დაბრუნება) დაშვებულია, თუ გაყიდვიდან 1 კვირის ვადაში ნივთს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი, თუ ამ დეფექტს დაადასტურებს ავტორიზებული სერვის ცენტრი.
X